Mükemmel sayı nedir ?

Bir sayının pozitif bölenlerinden kendisini çıkartıp kalanları topladığımızda yine kendisini veriyorsa o sayıya mükemmel sayı denir.

Bazı mükemmel sayılar;

6= 1+2+3 (Kendisi hariç pozitif bölenleri 1, 2, 3 ‘tür. )

28= 1+2+4+7+14 (Kendisi hariç pozitif bölenleri 1, 2, 4, 7, 14’tür. )

Obeb-Okek püf noktalar

  • Aralarında asal sayıların OBEB’leri 1, OKEK’leri ise o iki sayının çarpımıdır.
  • İki sayının çarpımı o sayıların OBEB ve OKEK’lerinin çarpımına eşittir.
  • Ardışık iki doğal sayının OKEK’i bu sayıların çarpımına eşittir.
  • Ardışık sayıların ve ardışık tek sayıların OBEB’leri 1’dir.
  • Ardışık çift sayıların OBEB’leri 2, OKEK’leri ise çarpımlarının yarısıdır.
  • İki sayının OBEB‘leri her zaman o iki sayının OKEK’lerini tam böler.

Online Özel Ders: Pratik – Güvenli – Ekonomik

Pandemiyle yaşamaya zorlandığımız şu günlerde ekonominin yanı sıra özellikle eğitim alanında kapanması zor ciddi tahribatlar oluşmaktadır. Öğrenciler okula gidememenin vermiş olduğu ciddi sorunların yanı sıra aktif olamadıklar 35-40 dakikalık kalabalık sanal sınıf derslerinde seslerini / sorularını duyurmakta ciddi problemler yaşamaktalar.

Ulusların sağlığı, zenginliklerinden daha kıymetlidir. (Will Durant)

Lisanssız, amatör online sistemler ile bölüp pörçük dersler işlenmekte ve buradan öğrenciler adına başarı beklenmektedir. Öğrencinin üzerinde ki yük bu sebepten her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır.

Bu sorunun yegane çözümü olarak birebir online eğitimi öneriyoruz. Öğrencinin sürekli aktif tutulup anlık geri bildirime tabi tutulduğu bir sistemde soru-cevap başarı için yegane seçenektir. İdeal online ders süresi 60dk’dır. Bu süre öğrencinin dikkatinin dağılmadan istenilenin verilebilmesi için kafidir..

Ön yargıları yıkmak adına ilk dersi ücretsiz veriyoruz.

Klonlama Nedir ?

Bir tek bireyden alınan hücrelerin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine klonlama denir . Klonlama sayesinde yapay organlar üretilmesi ve organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşması hedeflenmektedir .

Biyoteknoloji Nedir ?

Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları biyoteknoloji olarak adlandırılır . Biyoteknolojik uygulamalar genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilir . Genetik mühendisleri genlerle ilgili detaylı çalışmalar yaparak elde ettikleri sonuçları mühendislik bilgileriyle birleştiren kişilerdir .

Kalıtım Nedir ?

Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalına kalıtım ( genetik ) denir .

KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

GEN : Kromozom üzerinde bulunan ve kalıtsal özellikleri karakterleri taşıyan birimlerdir .

BASKIN GEN : Özelliğini her zaman gösteren gendir . Baskın gen büyük harf ile gösterilir . ( A , B , D , E gibi )

ÇEKİNİK GEN : Baskın gen olmadığı zaman etkisini gösteren gendir . Çekinik gen küçük harf ile gösterilir . ( a , b , d , e gibi )

ALEL GEN : Biri anneden biri babadan gelen gen çiftine alel gen denir .

GENOTİP : Gen yapısına genotip denir . Bireyin sahip olduğu genlerin toplamıdır . Genotip ; homozigot ( arı , saf ) veya heterozigot ( melez ) olabilir .

FENOTİP : Canlının dış görünüşüdür . Gen yapısının dışa yansımasıdır . Dış görünüşte gen yapısı ile birlikte çevreninde etkisi vardır .

Adaptasyon Nedir ?

Canlıların belirli ortamda koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran fiziksel yapılar , davranışlar gibi kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon adı verilir . Canlılar beslenme , barınma , avlanma , üreme ve düşmanlarından korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için adaptasyon gösterirler .

DNA Eşlemesi

Hücre bölüneceği zaman DNA kendisini eşler .

1- DNA’ nın iki ipliği bir fermuar gibi açılır. İki iplik birbirinden ayrılır .

2 – Sitoplazmada bulunan serbest nükleotidler yerleşir .

3 – DNA’ nın açılan karşısına nükleotidler yerleşir .

4 – Bu eşlemede Adenin nükletidinin karşısına Timin , Sitozin nükletidinin karşısına Guanin nükleotidi gelir .

5 – Birbirinin aynısı iki DNA oluşur .

DNA Ve Genetik Kod

* Kalıtsal bilgilerimiz hücrelerimizde çekirdekteki kromozomlarda bulunur . Kromozomlar DNA ve proteinlerin birleşiminden oluşur .

Kromozom = DNA + Protein

* DNA ( Deoksiribo Nükleik Asit ) hücrelerimizdeki yönetici moleküldür . Vücudumuzdaki solunum , boşaltım vb. yaşamsal faaliyetler DNA kontrolündedir . DNA çift sarmallı iplik yapısındadır .

* Kromozomun yapısında bulunan DNA ‘nın belirli bölgesine gen denir . DNA ‘yı bir bir merdiven olarak düşünecek olursak bu merdivene ait basamakları oluşturan yapılar nükleotitlerdir . DNA ‘ nın yapı birimi nükleotitlerdir . Kalıtsal yapıları oluşturan maddeler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa ;

– Kromozom > DNA > Gen > Nükleotit

* Bir nükleotit = Fosfat , şeker ve organik bazdan oluşmaktadır .

* DNA ‘da Adenin ( A ) , Timin ( T ) , Guanin ( G ) ve Sitozin ( C ) olmak üzere 4 çeşit nükleotit vardır .

* DNA zincirinde Adenin nükleotitinin karşısında her zaman Timin nükleotiti vardır .

A = T

* DNA zincirinde Guanin nükleotitinin karşısında Sitozin nükleotiti vardır .

G = C

* Her canlının birbirinden farklı olmasının nedeni ” nükleotit sayısının ve sıralamasının farklı olmasıdır ” .